Privacyverklaring

Privacy verklaring Ter Heerdt N.V.

Laatst gewijzigd op: 07-06-2018

In deze privacyverklaring leggen wij u als externe relatie van ter Heerdt N.V. uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en met welk doel. Ook maken wij duidelijk welke rechten u als betrokkene heeft als wij uw persoonsgegevens in bewaring hebben. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De inhoud van deze verklaring kan in de loop der tijd eenzijdig worden aangepast. Wij zullen u altijd de nieuwste versie via onze website aanbieden. De meest recente versie is altijd leidend.

Deze privacyverklaring heeft betrekking  op ter Heerdt N.V. en al haar dochterentiteiten tenzij hieronder anders staat vermeld.


Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

  • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

 

Privacy beleid

Voor onze samenwerking met klanten en leveranciers,  verwerken wij soms persoonsgegevens. Bijvoorbeeld ten behoeve van het sluiten van contracten.  Ook kan het voorkomen dat deze gegevens worden gedeeld met organisaties die ons helpen met bijvoorbeeld onze website of met de opslag van gegevens. Wij streven er uiteraard naar dat dit altijd gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en wetgeving stellen eisen aan onder andere wijze waarop uw  persoonsgegevens worden verwerkt. Datzelfde geldt voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd. Ook zijn wij gebonden aan termijnen die gelden voor het opslaan en bewaren van persoonsgegevens.

Met behulp van deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens die u ons als externe relatie verstrekt.

Wij hebben binnen onze organisatie een Privacyverantwoordelijke benoemd. Deze collega ziet er binnen ons bedrijf op toe dat de bovengenoemde regels op het gebied van gegevensbescherming gevolgd worden.

Indien  vragen heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact op met onze Privacyverantwoordelijke via de hieronder vermelde contactgegevens.

Algemeen tel. +31 (0)316 247 291

E-mail info@terheerdt.com

Babberichseweg 89
6909 AC  Babberich

Privacyverantwoordelijke: Pieter van der Velden, e-mail p.vandervelden@terheerdt.com


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Zoals reeds aangegeven,  kan het voorkomen dat wij voor onze relatie met u als klant of leverancier persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld om u als externe relatie te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant zijn voor u, onder andere door middel van onze nieuwsbrieven. Ook slaan wij informatie op om ervoor te zorgen dat wij onze klant- en leveranciersrelaties goed kunnen beheren. Vanzelfsprekend winnen wij ook persoonsgegevens bij u in om onze zakelijke overeenkomsten met u te kunnen sluiten.

 

Voor welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het onderhouden van onze (formele) relatie met u gehanteerd. U bepaalt uiteraard zelf of u deze informatie met ons wilt delen en geeft ons toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van onze samenwerking. Met behulp van uw informatie kunnen wij ervoor zorgen dat onze samenwerking zo optimaal mogelijk verloopt.

 

Geven wij gegevens door aan derde partijen?

Als onderdeel van onze samenwerking met externe relaties  is het mogelijk dat wij persoonsgegevens delen met derde partijen.

Wij maken in de volgende gevallen gebruik van derde partijen:

  • Voor informatieverstrekking en aanmelding via onze website;
  • Voor de veilige opslag van onze bedrijfsinformatie;
  • Voor het voorzien in (digitale) communicatie met onze relaties.

Indien wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken zorgen wij er voor dat ook deze derde partij daar zorgvuldig mee omgaat. Dit begint al met een zorgvuldige selectie door ons van derde partijen. De derde partij moet namelijk altijd kunnen aantonen dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Onze samenwerkingspartners zijn uiteraard zelf ook plichtig aan de privacywetgeving en dienen daar ook aan te voldoen.

 

Wordt er gebruik gemaakt van profilering of cookies?

Net als op elke andere website, gebruiken wij cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Wij gebruiken daarvoor alleen cookies met een technisch oogmerk – niet met als doel om uw gedrag te volgen en op te slaan.

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Die maatregelen zijn van technische en  organisatorische aard. Onder het laatste wordt verstaan dat alle informatie slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herijkt.

 

Bewaren en vernietigen

Uw gegevens als externe relatie worden alleen met uw instemming bewaard, voor de duur van onze samenwerking. Zodra er geen reden meer is om gegevens te bewaren worden deze vernietigd. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij ook altijd ervoor zorgen dat deze goed beveiligd worden.

 

Wat zijn mijn rechten?

Op basis van de wet komt u een aantal rechten toe, te weten:

ü  recht op correctie en aanvulling;

ü  recht op inzage;

ü  recht op beperking van de verwerking;

ü  recht op bezwaar;

ü  recht op dataportabiliteit;

ü  recht op vergetelheid;.

Indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wenst te maken kunt u hiertoe contact zoeken met onze privacyverantwoordelijke. Dit kan via de hierboven beschreven contactmogelijkheden

 

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Heeft u vragen of een klacht over onze omgang met uw gegevens of de informatieverstrekking daarover, neem dan contact op met uw reguliere contactpersoon binnen ter Heerdt N.V.

Indien na het doorlopen van de interne klachtprocedure de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kan deze worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.